Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky ke stažení ve formátu *.pdf: OP-bolge-2017-05-25

E-shop: www.bolge.cz

Ing. Jitka Fialová

Tyršova 2035, 397 01 Písek, ČR

Email : bolge@email.cz

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT

Prodávající / dodavatel internetového obchodu / eshopu www.bolge.cz

ing. Jitka Fialová

IČO: 10394737, není plátcem DPH

Místo podnikání dle ŽL (Tyršova 2035, Písek– nejedná se o kamenný obchod)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu bolge.cz (dále jen „prodávající”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bolge.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu”).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bolge.cz, (dále jen „eshop”) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

2.2 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka”).

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího”). Odesláním objednávky kupující souhlasí s aktuálními obchodními podmínkami uvedenými na webovém rozhraní internetového obchodu.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním potvrzením objednávky elektronickou poštou na adresu kupujícího.

2.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, včetně obchodních podmínek.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží, dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu způsobem uvedeným v eshopu při vyplňování objednávkového formuláře.

3.1 V případě platby na dobírku je konečná kupní cena splatná při převzetí zboží.

Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu Doklad o dodání a zaplacení zboží, vystaví prodávající kupujícímu:

a) při platbě předem po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a navíc jej připojí do balení zásilky se zbožím.

b) při objednání zboží na dobírku prodávající připojí Doklad o dodání a zaplacení zboží do balení zásilky se zbožím

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nebo porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Také zboží, které bylo dodáno mimo obvyklou nabídku na speciální objednávku kupujícího.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím, a to na adresu provozovny prodávajícího. Není možné poslat vracené zboží na dobírku, nebude akceptována, tj. nebude přebírána. Nebude-li zboží prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, tj. neotevřené, a v původním obalu, pak prodávajícímu vůči kupujícímu vzniká nárok na náhradu škody tím vzniklé. V případě platného odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

4.3 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a také zda bylo vráceno v původním nepoškozeném obalu.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 a 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu částku ve výši odpovídající ceně zboží nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl.4.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.5 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebude v originálním nepoškozeném obalu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Kupující je povinnen vyplnit Formulář o vrácení zboží a zaslat jej vyplněný současně se zbožím. Formulář o vrácení  zboží ke stažení: FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způsob doručení si kupující zvolí dle uvedených možností v eshopu při vyplňování objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Lhůta odeslání zboží je od potvrzení objednávky od 1 do 4 dnů. V případě, že některé zboží není skladem, bude o tom kupující vyrozuměn emailem nebo telefonicky.

5.3 Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky pro řádnou přepravu a na případnou pozdější reklamaci v souvislosti s porušením obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo v případě evidentního poničení zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však povinnen s dopravcem sepsat protokol, který kupující zašle prodávajícímu.

5.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen předem uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6 Každá objednávka kupujícího je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle těchto obchodních podmínek. Kupující, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nepřeberou expedovanou zásilku na dobírku, budou požadováni o uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Tato pokuta se nevztahuje na zásilky, které byly narušené během přepravy – viz bod 5.4. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s uhrazením smluvní pokuty v uvedené výši, a to do 10 dnů od vyrozumnění.

5.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované pro věc takového druhu obvyklé, je v odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající dané zboží vyměnil. Výměna je možná po obdržení doporučené zásilky s reklamovaným zbožím odeslané kupujícím na adresu provozovny prodávajícího. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Po převzetí zásilky prodejce neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dopravu.

7.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do eshopu nebo v důsledku užití eshopu v rozporu s jejich určením.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo. V případě podnikání kupujícího také identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Dále společně vše jen jako „osobní údaje”.

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje na objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět

správně a pravdivě.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje v objednávce jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

9.2 Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj) zásilku převzít,

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

    1. Pokud vztah související s užitím eshopu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

    2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.

    1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

    2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

    3. Informace pro kupujícího: případný spor je možné řešit přes ČOI (Česká obchodní inspekce).

V Písku dne 17-09-2017